INTIMNÍ INTEGRITA - ZÁKLAD PRÁVA

UNIVERSITAS

Intimita je strukturovaná soustava emocí, ze které se prostřednictvím řádné výchovy rodí osobní, morální, sociální a duchovní integrita člověka, společnosti a státu.

KAPITOLA 1

Základním zdrojem, ze kterého intimita čerpá veškerý svůj potenciál, je „DŮVĚRA“, která člověka motivuje k rozvoji osobní, morální a duchovní integrity v soukromém, profesním i veřejném životě.

KAPITOLA 2

Vzhledem ke své různorodosti a rozmanitosti se intimita postupně vrství a mění v „intimní integritu“, což je rozsáhlý soubor emočních variací, které mezi sebou sdílí lidé i jednotlivé národy. 

KAPITOLA 3

Intimita jako strukturovaná soustava emocí je trvale otevřená všem podnětům přicházejícím zvenčí, se kterými je člověk konfrontován již od prenatálního věku. 

KAPITOLA 4

Mezi nejvýznamnější podněty, které spontánně působí na intimitu člověka, patří: 

 1. prostředí (kde se člověk narodil, žije a pracuje), 
 2. zavedený řád věcí (politika státu, kultura, tradice, sociální atmosféra, zažité zvyklosti aj.), 
 3. sociální vazby (rodina, příbuzní, spolužáci, kolegové, známí, přátelé, důvěrní a blízcí lidé aj.,
 4. osobní potřeby, touhy, povinnosti, závazky, zájmy, záliby, vzrušení, sex, představy, cíle, sny, ideje, vzpomínky, nostalgie, jiné pocity aj.,
 5. bezpečnostní normy, 
 6. právní normy, obyčeje a zvyklosti,
 7. náboženství aj.

KAPITOLA 5

Z intimity vždy vyvěrá touha: 

 1. po štěstí,
 2. po uznání, 
 3. po spokojenosti, 
 4. po rozkoši, vzrušení, sexu, napětí, uspokojení, 
 5. po dobrodružství,
 6. po lásce a sbližování, 
 7. po materiálním blahobytu,
 8. po sociálních jistotách, 
 9. po duchovním povzbuzení,
 10. být zdravý, 
 11. být úspěšný,
 12. po obdivu a předvádění se před ostatními,
 13. po naplnění všech svých představ, tužeb, snů aj.,
 14. po radostné atmosféře, 
 15. po nostalgii a vzpomínkách,
 16. po spravedlnosti.

KAPITOLA 6

Při zanedbávání řádné výchovy automaticky dochází k prudké deformaci intimní integrity člověka, společnosti a státu a dále: 

 1. k ohrožení bezpečnosti státu a jeho obyvatel, 
 2. k ohrožení bezpečnosti života a zdraví občanů,
 3. k ohrožení kvality životní úrovně a sociálních jistot,
 4. k ohrožení dobrých mezilidských a mezinárodních vztahů,
 5. k porušování práva, společenských norem a zažitých zvyklosti majících pozitivní vliv na vývoj člověka, společnosti a státu,
 6. k devalvaci lidských, morálních a duchovních hodnot,
 7. k nedůvěře vůči lidem a vůči sociálnímu právnímu, politickému, kulturnímu, ekonomickému či mezinárodnímu systému,
 8. k devalvaci lidských, morálních a duchovních hodnot,
 9. k postupné iracionalitě myšlení,
 10. k deviantnímu chování,
 11. k závažnému poškození tělesného i duševního zdraví, 
 12. k narušení sociálních vazeb (rodina, příbuzní, spolužáci, kolegové, známí, přátelé, důvěrní a blízcí lidé aj.
 13. k izolacionismu a zřeknutí se všech idejí, snů, tužeb aj.

KAPITOLA 7

Řádná výchova skýtá nejen morální, ale i právní záruky pozitivního rozvoje intimity, která se v průběhu života postupně vrství a mění v intimní integritu, což je rozsáhlý soubor emočních variací, které mezi sebou sdílí lidé i jednotlivé národy. 

KAPITOLA 8

Prostřednictvím řádné výchovy dochází: 

 1. k upevňování sebekázně, k všeobecnému řádu a vnitřní disciplíně u člověka, společnosti a státu, 
 2. k rozvoji osobní, morální a duchovní integrity člověka, společnosti a státu,
 3. k pozitivnímu navazování a prohlubování mezilidských vztahů (tzv. sociální integrita),
 4. k upevňování lidských, morálních a duchovních hodnot,
 5. posilování vzájemné důvěry,
 6. k posilování společenského postavení, v rámci osobního, profesního, veřejného života a mezinárodního života, 
 7. k upevňování tělesného i duševního zdraví, 
 8. k získání úcty, respektu a autority,
 9. k posilování mentality (racionálního myšlení) a mnoho dalších pozitivních procesů.

KAPITOLA 9

Intimní integrita coby rozsáhlý soubor emočních variací, které mezi sebou sdílí lidé i jednotlivé národy, je jedním z nejvzácnějších zdrojů, ze kterého je možné čerpat pro tvorbu práva.

KAPITOLA 10

Citát

„Právo vymezuje hranice svobody.“

Autor: Ladislav Boldi

KAPITOLA 11

Hlavními zdroji práva jsou:

 1. intimní integrita občana, společnosti a státu
 2. morální integrita občana, společnosti a státu
 3. sociální integrita občana, společnosti a státu
 4. duchovní integrita občana, společnosti a státu

KAPITOLA 12

 1. Intimní integrita občana, společnosti a státu je rozsáhlý soubor emočních variací, které mezi sebou sdílí lidé i jednotlivé národy. 
 2. Morální integritou občana, společnosti a státu se rozumí naplňování a uplatňování morálních hodnot v osobním, profesním a veřejném životě, jimiž jsou:
  1. Statečnost - symbol ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. Poctivost - symbol čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. Spolehlivost - symbol bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. Spravedlnost - rovnosti, oprávnění a nápravy
 3. Sociální integritou občana, společnosti a státu se rozumí odpovědné chování ve společnosti, které vychází z řádné výchovy, a svobodný prostor pro navazování a prohlubování dobrých mezilidských vztahů, založených na vzájemné důvěře.
 4. Duchovní integrita občana, společnosti a státu je celoživotní snaha jít ostatním lidem morálním příkladem v osobním, profesním a veřejném životě a hluboká úcta k lidským a morálním hodnotám.

KAPITOLA 13

Intimita, jako strukturovaná soustava emocí, má zcela zásadní vliv: 

 1. na rozvoj osobnosti člověka již od prenatálního věku, 
 2. na povahové vlastnosti člověka,
 3. na celkovou strukturu charakteru člověka,
 4. na sociální provázanost v mezilidských vztazích,
 5. na schopnost integrovat se do společnosti a žít plnohodnotný život aj.

KAPITOLA 14

Z intimity, jako strukturované soustavy emocí, se postupně utváří IDENTITA člověka, takzvaná „sociální identita“, jejíž strukturu tvoří:

 1. sociální kořeny (původ člověka, sociální prostředí, státoprávní uspořádání, tradice, kultura, náboženství, aj...)
 2. sociální kmen (dobré i špatně charakterové vlastnosti člověka)
 3. sociální koruna (úspěšná či neúspěšná integrace člověka v civilizované společnosti)

KAPITOLA 15

Skutečná IDENTITA člověka se (prostřednictvím sociální transformace) utváří pouze z intimity, ze které se prostřednictvím řádné výchovy rodí osobní, morální, sociální a duchovní integrita člověka, společnosti a státu.  

KAPITOLA 16

IDENTITA člověka se utváří pouze z intimity, ze které se postupně prostřednictvím řádné výchovy rodí osobní, morální, sociální a duchovní integrita člověka, společnosti a státu.

KAPITOLA 17

Intimní integrita člověka, ze které se tvoří sociální identita, bývá narušena a poté deformována v okamžiku, kdy se v přímé a dlouhodobé konfrontaci nachází lidé s odlišnou intimní, sociální, právní a náboženskou kulturou. Z tohoto důvodu, je především z bezpečnostního hlediska zcela nepřípustné společné soužití dvou a více zcela odlišných sociálních, právních a náboženských kultur.

KAPITOLA 18

Za veškerým sociálním napětím ve světě, jehož důsledkem jsou válečné konflikty, exody, bída, chudoba, podprůměrná kvalita životní úrovně, politické zločiny, ožebračování občanské společnosti, stojí velmi špatný právní systém, nejen na úrovni jednotlivých států, ale i na úrovni mezinárodní, neboť tvůrci práva nikdy nečerpali ze čtyř hlavních pramenů, jimiž jsou: 

 1. intimní integrita občana, společnosti a státu
 2. morální integrita občana, společnosti a státu
 3. sociální integrita občana, společnosti a státu
 4. duchovní integrita občana, společnosti a státu

KAPITOLA 19

Pro zastavení všech válečných konfliktů, zachování celosvětového míru, úplné odstranění bídy a chudoby ve světě, pro zastavení exodů, posílení ochrany života, zdraví, práv a svobod, včetně kvality životní úrovně a sociálních jistot, je nezbytné vybudovat nový právní systém nejen v jednotlivých zemích, ale i na mezinárodní úrovni, který je plnohodnotný a způsobilý čelit novým globálním výzvám. Intimita, jakožto strukturovaná soustava emocí, musí být jedním z hlavních pilířů nového právního systému. Smyslem práva je vymezit hranice svobody jednotlivci, společnosti a státu, aby nedocházelo k jejímu zneužívání na úkor druhých.

KAPITOLA 20

Svoboda člověku umožňuje žít podle vlastních představ, ale nikdo nesmí svým chováním ohrozit:

 1. bezpečnost státu a jeho obyvatele
 2. život a zdraví občanů
 3. kvalitu životní úrovně občanů a jejich sociální jistoty
 4. intimní integritu občana, společnosti a státu
 5. morální integritu občana, společnosti a státu
 6. sociální integritu občana, společnosti a státu
 7. duchovní integritu občana, společnosti a státu 

KAPITOLA 21

Perspektivní a dynamický rozvoj civilizované společnosti je úměrně závislý na perspektivním a dynamickém rozvoji intimní integrity každého jednotlivce.